Uzupełnij zdania wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych słowo nie

Pobierz

Przyjęty przez niego sposób otrzymania pracy się nie sprawdził.Uzupełnij zdanie.. 10 kg wody o 1°C F. _ J kg ∙ °C 8 Uzupełnij poniższe zdanie.. Maćko odrzuca opinię Zbyszka o Krzyżakach, ponieważ uważa, że Zbyszko A. przecenia potęgę Krzyżaków.. C. niezwykły most.. Zaznacz odpowiedź spośród podanych.. B. podejmuje właściwe decyzje.. Szedł dalej.. Użyte przez Grabca określenia dziewucha, baba to A/B, które świadczą o C/D stosunku bohatera do Goplany.. W zdaniu Zygier złożył książkę, przez chwilę się namyślał i wnet zaczął mówić głosem nie donośnym, ale dźwięczącym jak szlachetny metal zastosowano A/B w celu podkreślenia C/D głosu recytatora.. mit, Akropol, Troja, nektar,.a) Uzupełnij podane zdanie.. Świadczą o tym słowa: "A!. A. Nieznajomym ogniem pałam.. Dokończ zdanie.. Dziewczyna w trakcie rozmowy zarzuca Scrooge'owi A. ubóstwo.. Nie był bowiem człowiekiem o [7.1] .. Białka należą do ważnych składników organizmu, ponieważ A. są głównym materiałem energetycznym komórek.. Żeby w sformułowaniu dobro wyznacza jakby zasadniczy kierunek myślenia "człowieka.. Przemowa miała na celu C/D.. Żarówka F. Bezpiecznik G. Akumulatorverified.. Napisz co może mied wpływ na postępowanie człowieka.. Użyte w tekście sformułowanie dobre są dla Wergiliusza, dobre dla Owidiusza, dobre nawet dla Homera, ale nie dla ciebie to A B , które w kontekście całej wypowiedzi służy C D ..

Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Wypowiedzenie: Niech mały osioł z osłem wyrosną na dorosłe!. Oceń prawdziwość poniższych zdań.1.. A. oznajmujące C. uczucie smutku towarzyszące nadawcy B. rozkazujące D. ważność słów, które wypowiada nadawca 39.. Spośród wyrazów i wyrażeń wybierz właściwe i odpowiednio je odmień.. Ciepło właściwe wody to ilość ciepła potrzebna do ogrzania A/ B/ C/ D.. Zadanie 3: Nowe Sł.. Którym z wyrazów można zastąpid słowo rządzid występujące w temacie?. Za pomocą wykrzyknika podkreślono C/D.. ZADANIE 7.. B. tajemnicze zwierzę.. nic z bujności swej nie tracąc w zimowej porze.. Wybierz właściwe dokończenie spośród podanych.. D. nie umie rozmawiać z kobietami.Uzupełnij zdanie.. D. gęstą mgłę.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie dokończ zdania.. Ani wzbić się pod niebiosa, ani ziemi dotknąć nie mogę.. Tekst źródłowy W sercu przeklętego króla [Władysława] zwyciężyła pokusa szatana, czyniąc go zbyt ufnym [w swe siły].. rozwiązane • sprawdzone przez eksperta.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Lecz i z Józia, i z Antosia śmieje się pierzchliwie Zosia.. A. porównanie C. wyrazistościUzupełnij zdanie.. A. Kierowad B. Zarządzad C. Dowodzid D. Nadzorowad 2.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych..

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

C. została mu zaproponowana do odegrania rola tygrysa.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. W zastosowanym w wierszu Leopolda Staffa imiesłowowym równoważniku zdania wystąpił A/B.. Przyczyną wygłoszenia przez Sędziego nauki o grzeczności było rozczarowanie A/B.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. (0-1) Dokończ zdanie.. W utworze Sławomira Mrożka zastosowana została narracja A/B, w której C/D.. (0-1) Uzupełnij zdanie.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. A. argumenty C. potwierdzają B. przykłady D. negują Zadanie 15.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. B. chciwość.. A. pierwszoosobowa C.narrator nie ujawnia się ani nie komentuje wydarzeń B. trzecioosobowa D. narrator jest uczestnikiem opisywanych wydarzeń Zadanie 4.. Propozycja Sędziego wywołała u Telimeny A/B.. 1 Dokończ zdanie.. Zadanie 14.Uzupełnij zdanie.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.Uzupełnij zdania.. ", które są C/D.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Uzupełnij zdania.Odwołując się do przytoczonego tekstu, dokończ zdanie.. W zarozumiałości swej (.). sądził, że wojska [tureckie] on jedenWybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. 1 kg wody w ciągu 10 s E.. Nie widzi domu rodzinnego, bo starła go wojna, nie widzi ojca ani matki, bo go odumarli dzieckiem; ale zresztą wieś, jakby ją wczoraj opuścił: szereg chałup ze światełkami w oknach, grobla, młyn, dwa stawy podane ku sobie i brzmiące całą noc chórami żab .Uzupełnij zdania, wybierając właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D..

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Zadanie 7.

Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. C. pracowitość.. POPRAWNA ODPOWIEDŹUzupełnij zdania.. Wyraz proporcjonalny użyty w 1. akapicie tekstu to A / B , który został utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą C / D .Dokończ zdanie.. C. są związkami o funkcji budulcowej i metabolicznej.Uzupełnij zdania.. Jedno z nich jest niepotrzebne.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. zadanie gimnazjalne.. B. podziwia jego odwagę.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Przywołane w tekście sytuacje wysłuchanych przez autorkę rozmów telefonicznych to A/B, któ-re C/D słuszność wywodu.. W tekście Tadeusza Płużańskiego nie pojawia się informacja o tym, że człowiek mądry A. dąży do poznania prawdy.. A. zaskoczenie C. pytaniem retorycznym B. oburzenie D. wykrzyknieniem Zadanie 5.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. (0-1) Dokończ zdanie.Uzupełnij zdania.. Dominującą formą wy-powiedzi w tekście jest C/D.. Amperomierz włącza się do obwodu A/ B / C. D/ E / F / G jest urządzeniem chroniącym sieć elektryczną przed przeciążeniem.. C. uważa go za mądrzejszego od siebie.. Wypowiedzenie: W dzień, kiedy słońce zbyt dawało się we znaki, spali w podziemiach swoich gór i tylko nocami schodzili się w metalowych dolinach składa się z A/B.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych..

(0-2)Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Aby ten równoważnik przekształcić w zdanie składowe, należy użyć czasownika w C/D.. W drodze powrotnej Kogut milczał ponuro, ponieważ A. nie podpisał kontraktu z Metro Goldwyn Meyer.. Wybierz odpowiedź spośród A,B lub C oraz jej uzasadnienie spośród 1 lub 2.Uzupełnij zdanie.. W drodze powrotnej Kogut milczał ponuro, ponieważ A. nie podpisał kontraktu z Metro Goldwyn Meyer.Dokończ zdanie.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Przecinkami rozdzielono C/D zdania składowe.Uzupełnij zdanie.. (0-2) Uzasadnij, że postępowanie Scrooge'a zmieniło się pod wpływem spotkania z duchami.Uzupełnij zdania.. Zadanie 7.. C. potrafi czerpać radość z życia.. Uzupełnij zdanie.. Uzupełnij zdanie.. Awaru został zaatakowany przez A. mieszkańców wyspy.. to rzecz nowa!. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. B. Wyglądam kogoś za każdym szelestem.. B. rozpuszczają wiele witamin.. Co rządzi człowiekiem?. A. zależnej B. niezależnej C. monolog D. dialog I lpkt Zadanie 3.. Uzupełnij zdania.. Jednostką ciepła właściwego jest E/ F. _ J A.. Nie uląkł się niebezpieczeństw.1.. Wybierz właściwe odpowiedzi.. A. porównanie C. ironicznemu podkreśleniu walorów twórczości NeronaUzupełnij zdanie.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. D. łatwowierność.. Wypowiedzi bohaterów opowiadania zostały przytoczone w mowie AlB.. D. trafnie ocenia swoje możliwości.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Dokończ zdanie.. Na podstawie tekstu można wnioskować, że cechą, która najbardziej charakteryzuje Koguta, jest A. uczciwość B. skromność C. próżność D. przebiegłość 7.. A. pierwszoosobowa C. narrator nie ujawnia się ani nie komentuje wydarzeń B. trzecioosobowa D. narrator jest uczestnikiem opisywanych wydarzeńUzupełnij zdania: Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Zadanie 2.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 7.1 i 7.2.. A. zachowaniem Tadeusza wobec panien przy stole C. wywołanie dyskusji B. słowami Podkomorzego skierowanymi do córek D. pouczenie młodychDokończ zdanie.. B. przyjaciele przeszkadzali mu w trakcie rozmowy z dyrektorem cyrku.. A. szeregowo B. równolegle C. w dowolny sposób D. Opornik E. Uzupełnij schemat.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. A. zdrobnienia C. niechętnym B. zgrubienia D. przychylnym b) Zastąp zastosowane w wypowiedzi Grabca rzeczowniki dziewucha, baba wyrazami7 Uzupełnij zdania 1 i 2, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt