Karta charakterystyki alkohol etylowy 95

Pobierz

pneumatyczny - 99,7%.. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu: Alkohol etylowy roztwór 95%Karta charakterystyki: Pobierz etylowy alkohol 95% zgodny z FP.. 2,5 - <10 %Mieszanina 95,6% etanolu z wodą jest popularnie nazywana spirytusem.. 2: H225 - Niebezpieczeństwo Etanol ¹ Klas.. 4,95 39 ocen produktu.. z regulacjami UE Nazwa substancji Identyfikator Wt% Klasyfikacja zg.. 19 osób kupiło 26 sztuk.. a) toksyczność ostra składników: Alkohol izopropylowy Ostra toksyczność - doustnie LD50 - 5045 mg/kg (szczur)KARTA CHARAKTERYSTYKI.. 40-60°C do analizy pestycydów: 232-453-7 753.. Oferta dotyczy zakupu 20L denaturatu niebarwionego lub barwionego.. 159,90 zł.. 8032-32-4: Eter naftowy t.w.. Jest to mieszanina azeotropowa i dlatego przez prostą destylację nie można uzyskać etanolu stuprocentowego.. Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS] SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaninyNAZWA HANDLOWA/ INNE NAZWY Alkohol etylowy rektyfikowany zwykły o mocy minimum 96 % v/v ska żony, spirytus ska żony, etanol ska żony, etanol przemysłowy.. Mobilność w glebie 12.5.Charakter chemiczny: Mieszanina chemiczna składająca się z alkoholu etylowego oraz skażalników (MEK+ propan-2-ol oraz bensoesanu denatonium) Nazwa substancji Identyfikatory Klasyfikacja 1272/2008* Stężenie [%] Etanol Nr CAS 64-17-5 Nr WE 200-578-6 Flam..

Alkohol etylowy 95% strona 4 z 4.

Produkt przeznaczony do rozcieńczania kompozycji zapachowych, farb, politur i lakierów żywicznych.. 2 STOT SE 3 H225 H319 H336 Alkohol etylowy CAS: 64-17-5 .. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa substancji : ALKOHOL ETYLOWY (ETANOL) Wzór chemiczny : C2H5OH Numer CAS : 64-17-5 Oznakowanie WE : 200-578-6KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ ALKOHOL ETYLOWY CAŁKOWICIE SKAŻONY Data sporządzenia: 28-02-2014 Data aktualizacji: Sekcja 3 : Skład/ informacja o składnikach Składnik Alkohol etylowy Mieszanina ketonów-składająca się z 95-96% mas.. Miesza się z wodą we wszystkich stosunkach.. 333-18-6zawartość alkoholu etylowego według karty charakterystyki >88% zanieczyszczony alkoholem izopropylowym oraz butan-2-on.. Numer katalogowy :396420113 Szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w sekcji 11. zawartość całkowitego alkoholu 96%.. 115750002 | Właściwości Stężony kwas jest oleistą cieczą, przezroczystą lub opalizującą, jest bezbarwny lub ma barwę żółtą.. 95% Czda [7664-93-9] oraz inne odczynniki do analizy [cz.d.a] dostępne w Pol-Aura.. Opakowanie: 500ml .. 8032-32-4: Eter naftowy t.w.. Stosowany do produkcji perfum, dezodorantów, wód .ETANOL ALKOHOL ETYLOWY 96% spirytus 5L dezynfekcja..

Denaturat, alkohol etylowy skażony, opak 200L.

SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ, PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO.. ketonuKARTA CHARAKTERYSTYKI ETANOL (ALKOHOL ETYLOWY) Data sporządzenia: 2018-04-09 Data aktualizacji: Wydanie: 1 SEKCJA 1.. Sprzedaż!. 54,00 zł.. Karta charakterystyki substancji chemicznej - etanol_95 Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 1 of 8 Data utworzenia: 2004/08/01 Data aktualizacji: 2018/06/20 SEKCJA 1.. Dostawa od 8,99 zł.. Wejdź i znajdź to, czego szukasz!KARTA CHARAKTERYSTYKI ROZPUSZCZALNIK ACETON TECHNICZNY Data wydania:18.12.2014 Data aktualizacji: 04.07.2016 .. 95 Flam.. 48,00 zł.. Nazwa produktu: Alkohol etylowy 95% Przeznaczenie/ zastosowanie: odczynnik do stosowania w szkolnym laboratorium chemicznym przy prowadzeniu .9488|etylowy alkohol 80% 0.5 [l] Czysty Chempur: 99.47: 9490|etylowy alkohol 96% 0.1 [l] Czysty do analizy Chempur: 47.58: 9491|etylowy alkohol 96% 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur: 78.03: 9492|etylowy alkohol 96% 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur: 112.87: 9493|etylowy alkohol 96% 1 [l] Czysty do analizy Chempur: 207.93Minimalne stężenie alkoholu etylowego wynosi 90%.. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH Klasyfikacja produktu wynika z zastosowania zasad zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 oraz na podstawie danych dostarczonych przez producenta..

637-92-3: Eter tert-butylowo-etylowy: 211-309-7 756.

Czysty związek jest nazywany spirytusem bezwodnym lub absolutnym, a do jego otrzymywania stosowana jest destylacja azeotropowa w układzie etanol-woda- benzen .KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZYRADUS Data wydania 07.03.2009 Data aktualizacji: 22.02.2011 Wersja PL: 3.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r.. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer CAS :3737-95-9 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwaNazwa substancji Alkohol etylowy Nr.. 8032-32-4: Eter naftowy t.w.. W rozcieńczeniu do 70% z wodą demineralizowaną może stanowić skuteczny środek dezynfekujący zabijający wirusy i bakterie.. ALKOHOL ETYLOWY (skażony) inaczej spirytus rektyfikowany 96% jest to .- postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki 3.. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa substancji : ETANOL (ALKOHOL ETYLOWY) Wzór chemiczny : C 2 H 5 OH Numer CAS : 64-17-5 Oznakowanie WE : 200-578-6Etylowy alkohol 96% CZDA:01--XXXX Odczynnik.. CAS 78-93-3Objawy zatrucia ostrego: pary w bardzo dużych stężeniach oraz ciekły alkohol etylowy (drogą pokarmową) wywołują: bóle i zawroty głowy, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia koordynacji ruchów.Karta charakterystyki Wetrok Polska SA zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Data aktualizacji: 08.02.2017 Wetrok Alcosal Numer materiału: 658 Strona 7 z 9 Współczynnik podziału n-oktanol/woda Nr CAS Nazwa chemiczna Log Pow 64-17-5 etanol; alkohol etylowy -0,31 Produkt nie został przetestowany..

dostawa.etylowy alkohol 96% 0.25 [l] Czysty Chempur | n2o3.com.

43,5% Etanol 95%; Alkohol etylowy 95% 1)Denaturat - alkohol etylowy całkowicie skażony Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH (Ciąg dalszy) Identyfikacja Nazwa chemiczna/klasyfikacja Stężenie 75 - <95 % Rozporządzenie 1272/2008Eye Irrit.. Rozcieńczając kwas siarkowy należy Ul. Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa +48 22 Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Etanol ≥96 %, denaturowany1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciało stałe.. Kwas siarkowy jest silnie higroskopijny.. Zawartość C 2 H 5 OH Gęstość (20°C) Współczynnik załamania światła Temperatura wrzenia Barwa Czas odbarwiania KMnO 4 Kwasy (j. CH 3 COOH) Alkohole wyższe (j. C 5 H 11 OH) Aldehydy Metanol Estry Pozostałość po odparowaniu min 94,8 %KARTA CHARAKTERYSTYKI ALKOHOL ETYLOWY (ETANOL) Data sporządzenia: 2002-09-19 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 5 SEKCJA 1.. Spirytus rektyfikowany to pozbawiony obcych aromatów wszechstronny środek do czyszczenia i odtłuszczania.. Alkohol etylowy 1900 - - Octan etylu - Alkohol metylowy 100 300 -Alkohol etylowy o bardzo wysokiej czystości (etanol 96%) całkowicie skażony.. Oferta zakupu denaturatu barwionego lub niebarwionego - beczka o pojemności 200L.ALKOHOL etylowy 96% rektyfikowany ETANOL spirytus na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje.. 64742-49-0: Eter naftowy t.w..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt