Etapy opracowania zespołu archiwalnego

Pobierz

Porządkowanie zespołu archiwalnego / 44 5.1.Zespół archiwalny według oficjalnej definicji, stosowanej w polskiej archiwistyce, stanowi: całość dokumentacji, uznanej według odrębnych zasad za wieczystą (kategoria archiwalna A) zgromadzona przez jednego, ustrojowo odrębnego twórcę - samodzielny urząd lub osobę fizyczną, w tym zarówno dokumenty wytworzone przez twórcę zespołu, jak i przez niego otrzymane zgodnie z .Wiesława Kwiatkowska, Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2016, ss.. Opracowanie archiwalne to czynność, bez której nie może istnieć archiwum.. Podają także1Nadzór archiwalny to nazwa używana dla określenia całości działań podejmowanych przez archiwa państwowe w zakresie kształtowania zasobu archiwalnego.. Scharakteryzuj dokumenty wyst ępuj ące w archiwum, poza materiałami archiwalnymi.. W chwili rozpoczęcia prac re-archiwizacyjnych nad zespołem w maju 2013 roku zespół obejmował blisko 30 mb akt.opracowane rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego.. Kształtowanie się polskiej metodyki opracowania zasobu archiwalnego : 18: R o z d z i a ł I I: METODYKA OGÓLNA OPRACOWANIA ZASOBU ARCHIWALNEGO : 25: 1.. Prowadzący: Archiwista zakładowy, praktyk, specjalista z zakresu archiwizacji, zarządzania dokumentacją oraz ochrony danych osobowych dla instytucji państwowych, samorządowych oraz przedsiębiorstw.archiwalnych 2020"..

typowego zespołu archiwalnego 1.

Charakterystyka poszczególnych etapów opracowania archiwalnego z wykorzystaniem metod tradycyjnych i nowoczesnych: a. studia wstępne; b. wyodrębnianie lub scalanie zespołu archiwalnego;Przewodnik po zespole (zbiorze) archiwalnym - pomoc zawierająca opis poszczególnych, wyodrębnionych tematycznie części zespołu, w których na opis składają się: numer kolejny, tytuł grupy rzeczowej, daty skrajne, opis treści grupy rzeczowej i sygnatura.. Jej zarys przedsta-Etapy opracowania zbiorów archiwalnych •Podział materiałów na zespoły (zbiory) archiwalne •Podział materiałów wewnątrz zespołu (zbioru) archiwalnego na jednostki archiwalne •Ułożenie dokumentów wewnątrz jednostek archiwalnych •Opisanie zespołu (zbioru), jednostek i dokumentówOtwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Praca w programie OSA/Etapy opracowania zasobu archiwalnego/Wprowadzanie informacji o zasobie archiwalnym/Dodawanie zbioru, zespołu Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Praca w programie OSA/Etapy opracowania zasobu archiwalnego/Wprowadzanie informacji o zasobie archiwalnym/Dodawanie jednostki archiwalnej Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.METODYKA OGÓLNA OPRACOWANIA ZASOBU ARCHIWALNEGO / 25 1..

Rozwój metodyki opracowania zasobu archiwalnego.

Pojęcie to nie występuje w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ale zostało usankcjonowane w nazwach […]Rozdział 2: Metoda opracowania zespołu archiwalnego /40 (Chapter 2: Method of original order of the fonds) Część II.. 16 Decyzja nr 2 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 27 lutego 1998 r. W sk ład zespou weszli: dr3.. Elementy rozpoznawcze archiwaliów.. Cel, zasady, metody i zakres opracowania zasobu archiwalnego / 25 2.. Ogólny model opracowania - cel, zasady, metody i etapy.. Tradycyjny model opracowania zasobu archiwalnego i jego znaczenie w dobie współczesnejkwalifikacja archiwalna - ocena wartości dokumentacji przez zaliczanie jej do odpowiednich kategorii archiwalnych i nadanie jednostkom archiwalnym stosownych symboli kwalifikacyjnych, jednostka archiwalna - odrębna fizycznie jednostka dokumentacji (księga, teczka, poszyt, mapa, fotografia, krążek taśmy magnetofonowej i filmowej, dyskietka .Jednocześnie informujemy, że warunkiem przystąpienia do kursu kancelaryjno-archiwalnego II stopnia jest ukończenie kursu kancelaryjno - archiwalnego I stopnia.. Koszt szkolenia: 890 pln netto/os.+ 23% VAT Koszt szkolenia on-line: 750 pln netto/os.+ 23% VAT Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!. Są to fizycznie wyodrębnione części materiałów archiwalnych w naszym zbiorze, posiadające samodzielne znaczenie..

233Opracowanie zespołu (zbioru) archiwalnego.

Zawiera kartę tytułową (umieszczona jest tu nazwa zespołu ze skrótem tej nazwy, sygnatura, daty skrajne, pełną nazwę archiwum, nazwisko autora oraz data sporządzenia inwentarza), spis treści, wstęp do .Article title.. Składała się ona z ciągu badań i czynności tech-nicznych, prowadzących od wyodrębnienia zespołu archiwalnego do jego uporządkowania i opracowania pomocy archiwalnych20.. 5.Kolejnym etapem opracowania była klasyfikacja materiałów archiwalnych, czyli ich podział w obrębie zespołu wg komórek organizacyjnych lub grup rzeczowych.. Podział na jednostki archiwalne zależeć będzie od charakteru materiałów w poszczególnych grupach w schemacie wymienionym w pkt.. Dopiero w toku klasyfikacji tworzono jednostki archiwalne.opracowanie własnych norm w oparciu o te standardy.. Etapy właściwego porządkowania zespołu archiwalnego: a) studia wstępne nad zespołem,niencji, została opisana podstawowa dla opracowania metoda rekonstruk-cji zespołu archiwalnego.. Studia wstępne / 35 4.. Na podstawie zawartości tematycznej wydzielono serie archiwalne.. Opis zasobu archiwalnego Opracowanie składa się z kilku etapów, z czego 2 najważniejsze to:Inwentarz książkowy stanowi wraz ze wstępem i ewentualnie innymi pomocami końcowy etap opracowania przez archiwistę zespołu..

Wyodrębnienie lub scalenie zespołu archiwalnego / 39 5.

Studia wstępne : 35: 4.. Międzynarodowe standardy opisu archiwalnego, jak ich nazwa wskazuje, określają metody opisywania, schemat opisu, różnych struktur archiwalnych - zasobu archiwum, zespołu archiwalnego, podzespołu, serii w zespole, jednostki archiwalnej, dokumentu.. Opis ten, podobnie jak tradycyjne opracowanie, powinien mieć cha- rakter naukowy.1.. Por. opracowywanie zespołu (zbioru) archiwalnego.Kolejnym etapem jest uformowanie jednostek archiwalnych.. Elementy rozpoznawcze archiwaliów : 30: 3.. Jeżeli dany zespół uległ rozproszeniu, zadaniem przewodnika jest jego scalenie w sposób idealny.2.. Różnice pomiędzy zespołem i zbiorem sprowadzają się do wielkości i zakresu tematycznego.zewidencjonowania zespołu archiwalnego oraz przygotowania dla każdej jednostki zycznej opisu informacyjnego w celu udostępnienia zespołu archiwalnego (H. Robótka, Opracowanie i opis archiwaliów.Wykonywane w trakcie archiwalnego opracowania etapy i większość towa- rzyszących im czynności w systemach informatycznych odbywać się powinno w postaci komputerowego opisu - sporządzonego zgodnie z przyjętymi stan- dardami.. Odnotowanie przyjęcia zespołu w księdze nabytków i ubytków, wykazie zespołów (SEZAM, ZoSIA); 2.. Opisz schemat/ etapy opracowania dokumentacji audiowizualnej - fotograficznej.. Opisz zasady sporz ądzania/ elementy inwentarza archiwalnego.. Na tym etapie wytypowano osiem, które następnie poddano opracowaniu.. Elementy rozpoznawcze archiwaliów / 30 3.. Opracowanie zespołu rozpoczęto w maju 2013 roku na podstawie wcześniej ustalonego planu.. zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznychUWAGA: Tekst sprawozdań oraz kolejne wersje inwentarza archiwalnego do pobrania w formacie PDF u dołu tej strony.. Wyodrębnienie lub scalenie zespołu .Porządkowanie zespołu (zbioru) archiwalnego - nadawanie prawidłowego układu materiałom archiwalnym w zespole (zbiorze) w oparciu o ustalenia metodyki archiwalnej.. Przez opracowanie zespołu bądź zbioru archiwalnego rozumie się szereg czynności, których celami są uporządkowanie oraz sporządzenie inwentarza ze wstępem.. take uwagi J. Krochmala, Zasady uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego, "Archeion", t. 104, 2002, s. 26-30.. Zagadnienia do testu: • Opracowanie zespołu archiwalnego - porz ądkowanie materiałów archiwalnych15 D. Grot, Państwowa słu żba archiwalna w latach , "Archeion", t. 102, 2000, s. 246-247. zob.. Conventinal Arrangement) Rozdział 3: Studia wstępne /61 (Chapter 3: Introductory research) Rozdział 4: Wyodrębnianie i/lub scalanie zespołu archiwalnego /69jest opis zasobu archiwalnego.. Drugi etap porządkowania zespołu Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu rozpoczęto od prac wstępnych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt