Uzupełnij tabelę podaj nazwy zanieczyszczeń powietrza których dotyczą poniższe opisy

Pobierz

Rozwiązanie:356.. Uzupełnij tabelę.. Podaj przykłady mitów greckich, w których można od-naleźć motywy i tematy wskazane przez autora w ostatnim akapicie tekstu.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% .Uzupełnij tabelę podaj nazwy etapów oddychania komórkowego, których dotyczą opisy.. Uzupełnij schemat tak, aby przedstawiał kolejne etapy zmian w gospodarce Zagłębia Ruhry.. Roślina ta ma niewielkie wymagania klimatyczne i glebowe, dlatego jest uprawiana w wielu strefach klimatycznych.. Komórki zawierają dużo chloroplastów, ułożone są prostopadle do skórko.. Jeśli jest wysokie - porosty tam nie występują.. kod: 00-190 miejscowość: Warszawa adres: ul.Józefa Lewartowskiego 6 kontakt tel.. Benzopiren: Związki, które po połączeniu z wodą powodują kwaśne deszcze.. Uzupełnij tabelę.. Podaj nazwy składników pokarmowych, których dotyczą opisy: Są źródłem energii w okresie długotrwałego głodu Ich utlenianie daje największe ilości energii Stanowią podstawowe źródło energiiMamy 300g roztworu cukru o stężeniu 10%, co oznacza, że 10% tej masy stanowi sam cukier, a reszta to woda.. Question from @Wielkazmora - Liceum/Technikum - GeografiaPorosty są organizmami wrażliwymi na zanieczyszczenie powietrza SO2 - na podstawie występowania określonych gatunków lub ich braku można określić stan zanieczyszczenia powietrza tymi związkami (skala porostowa)..

Podaj nazwy faz cyklu komórkowego, których dotyczą poniższe opisy.

d) Nie są zanieczyszczone, ponieważ zalegają w aluwiach.. Obok opisu danego rodzaju tkanki wpisz lego nazwę.. Opis reakcji Etap/y oddychania tlenowego 1. ząsteczka glukozy zostaje przekształcona do dwóch cząsteczek pirogronianu.. Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. Powietrze, które przechodzi przez jamę nosową, zostaje: - oczyszczone z kurzu dzięki śluzowi, rzęskom i włoskom pokrywającym tę jamę; - ogrzane; - nawilżone.a) Zalegają bardzo płytko.. Rok Zanieczyszczenie pyłowe (w mln ton) 2,3 1,8 1,2 0,2 gazowe (w mln ton) 5,1 4,9 4,1 2,2 Na podstawie danych w tabeli wykonaj wykres słupkowy ilustrujący emisję obydwu Rodzaj środowiska Nazwa środowiska Przykład organizmów Dno płytkiego morza bental sinice Strefa płytkiego morza Strefa otwartych wód mórz i oceanów Strefa głębi oceanicznych 357.P Na mapie wskaż (np. strzałką) wybrzeże, przy którym powstała największa na świecie rafa koralowa.a)podaj nazwy zwierząt hodowlanych, ktorych dotyczą poniższe opisy.- Zwierzęta te są hodowlane niemal na całym świecie w celu uzyskania mięsa, skóry i tłuszczu.. Najistotniejsze z nich to: emisja dwutlenku siarki, tlenki azotu, pyły węglowe, tlenek i dwutlenek węgla, ozon troposferyczny, ołów oraz pyły.. Tlenki siarki i tlenki azotuRodzaje oraz źródła zanieczyszczenia i degradacji powietrza Rosnące zapotrzebowanie na energię sprawia, że do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia, które podzielić można na gazowe i pyłowe..

Rodzaj zanieczyszczeń: zanieczyszczenia pyłowe oraz gazowe; 2.

B Są związkami wysoko energetycznymi wykorzystywanymi do produkcji chemicznych zachodzących w organizimie Plis szybko.. Dolne drogi oddechowe .. c) Są zanieczyszczone, ponieważ rozkładające się w wodzie cząstki organiczne zawierają metan i związki żelaza.. Porosty są wrażliwe na poziom stężenia tlenków siarki w atmosferze.. Question from @Kwiatkowska555oqtrcy - Gimnazjum - BiologiaB) Skutki zanieczyszczeń powietrza: schorzenia ludzi dwutlenek siarki powoduje wzrost częstości zachorowań na chroniczne zapalenie oskrzeli i raka płuc tlenek węgla jest silną trucizną blokującą pracę układu oddechowego zanieczyszczenia pyłowe prowadzą do odkładania się w płucach - pylice związki metali kumulujące się w organizmie zaburzają funkcjonowanie organów wewnętrznych (np. stałe oddziaływanie czteroetyloołowiu prowadzi do patologicznych zmian w mózgu .. (0-2 p.). którego rodzaju podziału komórkowego ( mitozy czy mejozy) dotyczą stwierdzenia podane w tabeli.. Wpływ na układ oddechowy.Uzupełnij tabelę.. .W jamie nosowej możemy wyróżni okolicę węchową, w błonie śluzowej tej okolicy znajdują się zakończenia nerwów węchowych..

Uzupełnij tabelę (według wzoru).

Źródła; 3.. (SP06) W 1997 r. w dorzeczu Odry wystąpiła wielka powódź o niespotykanej dotychczas skali.Sep 18, 2021Podaj nazwy odmian ludzkich, których dotyczą poniższe opisy: a) Potomkowie Indian i przedstawicieli odmiany czarnej b) Odmiana zamieszkującaCentralna Komisja Egzaminacyjna.. Wykorzystuje się ją m.in. w browarnictwie oraz do .Uzupełnij w zeszycie poniższą tabelę.. OPIS-----FAZA Ilość DNA wzrasta z poziomu 2c do 4c Ilość DNA na poziomie 2cOpis Nazwa zanieczyszczenia powietrza: Substancja rakotwórcza występująca m.in. w spalinach samochodowych.. Wstaw znak X w odpowiednich komórkach .W tabeli zestawiono dane dotyczące emisji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza w Polsce, w wybranych latach od 1980 do 1999 roku.. d) Niewielkie zasoby surowców mineralnych.. Odpowiedź Zadanie 2.. FunkcjaNazwa narządów układu rozrodczegoWytwarzają komórki rozrodczeK jajniki Odpowiedź na zadanie z Przyroda 42.. Niektóre opisy dotyczą więcej niż jednego etapu.. a) Pomoc gospodarcza Stanów Zjednoczonych w ramach planu Marshalla.. Uzupełnij tabelę, wpisując pełne nazwy kwasów nukleinowych , ich cechy (A-F) oraz funkcje ( 1 lub 2), które pełnią one w komórce.. c) Napływ taniej siły roboczej z krajów śródziemnomorskich..

2a) Podaj nazwy zwierząt gospodarskich, których dotyczą poniższe opisy [załącznik]b) [załącznik].

Źródłem ich emisji jest postępująca industrializacja, wzrost liczby ludności, przemysł energetyczny oraz transport.Uzupełnij tabelę.. OPIS TKANKI NAZWA TKANKI Cienkościenne komórki, w których magazynowane są substancje odżywcze i woda.. Ich mięsa nie mogą spożywać muzułmanie.-Zwierzęta te dość łatwo przystosowują się do trudnych warunków środowiska.. Komórki o różnorodnych kształtach wypełniają wolne miejsca pomiędzy tkankami innymi roślin Między .Zanieczyszczenie środowiska — stan środowiska wynikający z wprowadzania do powietrza, wody lub gruntu, substancji stałych, ciekłych lub gazowych lub energii w takich ilościach i takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany, np .Podaj nazwy tkanek których dotyczą poniższe opisy:Występuje we wnętrzu organów rosliny; jest zbudowana z niewielkich, okrągławych komórek bez chloroplastów;wypełnia przestrzenie między innymi tkankami.Tą tkanką jest .Wystepuje w organach pełniących funkcje magazynującą; jej komórki zawieraja liczne leukoplasty; gromadzi .Rozpoznaj rośliny, których dotyczą poniższe opisy, i wpisz we właściwym miejscu w tabeli ich nazwy.. Prowadzi się go w celu uzyskania wełny, mięsa i mleka .Podaj nazwę wiązania , które oznaczono numerem 4.. Powietrze z górnych dróg oddechowych dostaje się do krtani, narządu głosu zbudowanego z chrząstek połączonych ze sobą ruchomo za pomocą więzadeł i mięśni.Między gardłem i krtanią znajduje się ruchoma chrząstka - nagłośnia nagłośnia.Działa ona jak zastawka, która podczas oddychania i mówienia uniesiona jest do góry, co umożliwia transport .1.. Obliczamy masę cukru: 10%·300g=0,1·300g= 30g..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt