Ludność warmińsko-mazurskiego

Pobierz

Mikołaj Kopernik - astronom.Jan 20, 2021 Dane: warmińsko-mazurskie Zakres danych: Ludność Lata: 2012,2015 Polecane zestawienia w tej kategorii 61595 Dane o województwach Porównanie powierzchni wszystkich województw 11408 Dane o województwach PKB na 1 mieszkańca w województwach 34912 Dane o województwachRaport prezentuje dane dotyczące liczby ludności w powiatach w województwie warmińsko-mazurskim.. Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych.. ZARZĄDZENIE NR 263/20 WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.Liczba ludności: - w tym w miastach 1 439 675 mieszkańców 59,33% Gęstość zaludnienia 60 osób/km2 Główne miasto Olsztyn Większe miasta .. Pierwsze ślady osadnictwa na tych terenach pochodzą sprzed około 15 tys. lat.. Inteligentne specjalizacje województwa warmińsko-mazurskiego wg "Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025": Ekonomia wodyLiczba ludności województwa w podziale na mężczyzn i kobiety (w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjnym) Liczba ludności województwa warmińsko-mazurskiego według stanu na 31.12.2017 r. liczyła 1 433,9 tys. osób, tj. ok. 5,73 tys. osób mniej niż w 2015 r. (spadek o 0,40%), z czego 59,07% zameldowanych było w miastach.Migracje wewnętrzne ludności w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2010-2015 1.33 MBAktualne informacje na temat województwa Warmińsko-mazurskiego..

W skład województwa warmińsko-mazurskiego wchodzą ...Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu szczycieńskiego.

warmińsko-mazurskie ma 1 410 643 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni.. W 2020 r. obszar województwa zamieszkiwało 1 416 tys. osób.. Według danych z 2011 r. 11,2% mieszkańców w gospodarstwach domowych woj. warmińsko-mazurskiego miało wydatki poniżej granicy ubóstwa skrajnego (tzn. znajdowało się poniżej minimum egzystencji) .. Średnia gęstość zaludnienia jest najniższa w kraju i wynosi 59 osób na km² (śr. gęstość zaludnienia w Polsce .Ludność województwa warmińsko-mazurskiego w końcu 2016 r. liczyła 1 436 367 osób.. Województwo warmińsko-mazurskie obejmuje obszar historycznych krain Warmii, Mazur i Powiśla, zamieszkałych.. Najwięcej mieszka w powiecie olsztyńskim (112.440 osób), ostródzkim (105.604) i iławskim (89.908).. Według danych z 30 czerwca 2009 roku miasto miało 16 254 mieszkańców [7] .Aktualny.. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 1,2%.. Na przeciwnym biegunie znajdują się powiaty: węgorzewski, gołdapski, nidzicki i olecki .Obecny kształt i granice województwa warmińsko-mazurskiego są wynikiem reformy administracyjnej z 1998 r. Województwo obejmuje różne krainy historyczne: Warmię (dawne księstwo biskupie, o wyrazistych i dobrze rozpoznawalnych granicach), Mazury (wschodnie i południowe tereny województwa, nazwa upowszechniana od połowy XIX w., dla określenia obszarów zamieszkiwanych przez ludność .Mar 31, 2021Liczba ludności miejskiej wynosiła 860 237, a wiejskiej - 590 460 osób..

Populacja województwa zmniejsza się od 2011 r., po notowanym w latach 2008-2010 wzroście.Zastąpiła ich ludność napływowa.

Województwo Warmińsko-mazurskie.. Pojawienie się plemion bałtyckich - Prusów i Jaćwingów - datuje się na .Mieszka tu prawie 1,5 mln osób.. Spis Ludności.. Mieszkańcy regionu stanowili 3,7% populacji Polski.. Według danych z 31 grudnia 2010 r. województwo miało 1 427 241 mieszkańców, co stanowiło 3,7% ludności Polski.. Nieco silniejsze niż w skali kraju zmiany struktury wieku ludności będą przebiegać podobnie w całym województwie i w poszczególnych powiatach.Populacja Lidzbark Warmiński, stan na 8 XI 2016 r. Ogółem 16162 7762 mężczyzn 8400 kobiet Piramida wieku mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego w 2014 roku [6].. Mimo to, Warmia zachowała bardzo silne poczucie niezależności od sąsiednich Mazur, które w 1999 roku znalazło odzwierciedlenie w nazwie nowego województwa warmińsko-mazurskiego.. w średniowieczu przez plemiona bałtyckich Prusów.. Mieszkańcy regionu stanowili 3,7% populacji kraju.. Aktualny.. GOSPODARKA Województwo niewątpliwie należy do jednych z najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym rejonów Polski.Pochodzenia polskiego ludność przeważała zdecydowanie na Mazurach aż do czasów epidemii w latach .. Z powierzchnią ponad 24 tys. km² warmińsko-mazurskie jest czwartym co do wielkości województwem w kraju..

Wówczas na niemal zupełnie wyludnione tereny zaczęła napływać ludność niemiecka, zaś osiedlanie się Polaków wówczas było administracyjnie zakazane.

Wewnątrz województwa warmińsko-mazurskiego obserwuje się większe zróżnicowanie poziomu urodzeń - od 7-8 urodzeń na 1000 ludności w Elblągu, powiecie kętrzyńskim i bartoszyckim do 10-11 urodzeń w powiecie nowomiej .Historia regionu.. W raporcie zawarte zostały także dane na temat procentowego .Województwo warmińsko-mazurskie jest czwartym pod względem wielkości powierzchni i dwunastym pod względem liczby ludności regionem w kraju.. Gęstość zaludnienia jest najniższa w Polsce - 59 osób na km kwadratowy (Polska - 122).Jaka jest liczba ludności w województwie warmińsko-mazurskim?. Jest siedzibą gminy miejskiej Szczytno.. Najmniej w powiecie węgorzewskim (23.738 osób), gołdapskim (27.062) i nidzickim (33.971).. Ukazane zostały dane historyczne (od 1995 r.) oraz prognozy do roku 2035 dla ogółu ludności zamieszkującej powiaty, a także osobno dla kobiet i mężczyzn, w 10-letnich przedziałach wiekowych.. Województwo warmińsko-mazurskie w końcu 2016 r. zamieszkiwało 1 436 367 mieszkańców, co stanowiło 3,7% ludności kraju (12 lokata)..

Gęstość zaludnienia wyniosła 59 osób na 1 km2 i była dwukrotnie niższa od przeciętnej w kraju.Jul 30, 2020Atlas statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego.

Poważnym problemem społecznym w województwa jest bezrobocie.Prognozuje się, że liczba mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego zmniejszy się o 67,2 tys. osób (4,7 proc.) do 2029 r. Spa-dek liczby ludności będzie miał miejsce we wszystkich powiatach z wyjątkiem olsztyńskiego i ełckiego.. Pod względem liczebności ludności, województwo znajdowało się na 12 miejscu w Polsce.. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.Wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców w warmińsko-mazurskim wynosi -0,44, w kraju - -0,15.. W 2010 r. produkcja sprzedana przemysłu w woj. warmińsko-mazurskim wynosiła 22,2 mld zł, co stanowiło 2,3% produkcji przemysłu Polski.Woj.. Historyczne postaci związane z Warmią.. 22 671 Liczba mieszkańców 10,6 km² Powierzchnia 2 134,7 osób/km² Gęstość zaludnienia 1359 Data założenia 1723 Uzyskanie praw miejskich (+48) 89 Numer kierunkowy NSZ Tablice rejestracyjne Krzysztof Michał Mańkowski Burmistrz miastaNajmniejszą liczebność odnotowała grupa w wieku 65-69 lat (58 274 osoby).. W 2018 r. mija 100 lat od utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt