Sposoby racjonalnego gospodarowania zasobami nieodnawialnymi

Pobierz

Książki.. Proszę przeczytać temat z podręcznika str.152-157 Proszę dokładnie przeanalizować zdjęcia i opisy znajdujące się w tym temacie.. ** b) Umiejętności .. Wprowadzenie Przeczytaj Film edukacyjny Audiobook Sprawdź się Dla nauczyciela work.. Większość wody, która pokrywa Ziemie jest słona, a co za tym idzie niezdatna do spożycia - dopiero systemy odsalania mogą sprawić, że będzie ona .Gospodarka surowcami i innymi zasobami środowiska powinna więc być racjonalna, przez co należy rozumieć oszczędne i właściwe pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystanie danego surowca lub materiału.. Wskazówki na co dzień by chronić przyrodę Nie wyrzucaj śmieci w nieodpowiednich miejscach, ponieważ przyczyni się to do skażenia środowiska.. Za główne zadania gospodarki wodnej w Polsce uznaje się : * poprawę stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych,Sposoby, dzięki którym możemy przyczynić się do racjonalnego gospodarowania nieodnawialnymi zasobami przyrody: segregacja śmieci; oszczędzanie wody;opisz sposoby racjonalnego gospodarowania wodą, które stosujesz w zyciu codziennym .. Świadomość tego faktu kieruje m.in. działaniami Organizacji Narodów Zjednoczonych.Zasoby przyrody, zasoby środowiska - inaczej zasoby naturalne lub bogactwa naturalne, to wszystkie składniki materii i energii, wykorzystywane przez człowieka w toku jego funkcjonowania i rozwoju..

Gospodarowanie nieodnawialnymi zasobami przyrody.

z o.o.Rozważne wykorzystywanie zasobów przyrody jest zadaniem trudnym.. Zasoby .Tak, jak realizacja aktywnej polityki społecznej umożliwia rozwój gospodarki i ograniczanie negatywnych zjawisk, takich jak nierówności społeczne, tak dobrostan ziemskich ekosystemów jest niezbędny do funkcjonowania dwóch pozostałych systemów(…).. Eksploatacja zasobów może prowadzić do degradacji lub dewastacji środowiska.. Tekst i scenariusz lekcji: Małgorzata Luc, Jacek Szmańda.. Na ilustracji przedstawiono jedną z wielu budowanych w Polsce elektrownię wiatrową.. Sposoby ochrony przyrody.. Nara-sta konieczność wielokrotnego wykorzystania surowców i materiałów poprzez tworzenie zorganizowanych form recyklingu i nowoczesnego zagospodarowa-nia odpadów.Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.. Jeśli dalej w takim tempie będzie wzrastała ich ilość to za kilkadziesiąt lat będzie to główne źródło energii.Sposoby, dzięki którym możemy przyczynić się do racjonalnego gospodarowania nieodnawialnymi zasobami przyrody: segregacja śmieci; oszczędzanie wody;Bardzo ważną rolę odgrywają również surowce wtórne, które zmniejszają zapotrzebowanie na surowce pierwotne, np. aluminium.. Cele ochrony przyrody, Czynniki kształtujące różnorodność biologiczną.. Paliwa kopalniane budowa elektrowni wiatrowych, budowanie paneli słonecznych, ograniczać stosowanie zasobów nieodnawialnych, zamieniać je na zasoby odnawialne..

Technika gospodarowania tego rodzaju zasobami ma ogromne znaczenie dla ludzkości.

Rozwój gospodarczy w XIX i XX wieku spowodowałMożna też ograniczyć używanie zasobów nieodnawialnych i zacząć korzystać z ich odnawialnych odpowiedników.. Sposoby racjonalnego gospodarowania energią elektryczną.Zadaniem gospodarki wodnej, rozumianej jako działalność gospodarcza oraz naukowa, jest racjonalne kształtowanie i wykorzystanie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości.. Uczeń: umie sklasyfikować zasoby odnawialne i zasoby nieodnawialne, charakteryzuje racjonalną gospodarkę zasobami, omawia przykłady ograniczenia tempa zanieczyszczenia środowiska.. 2zrównoważoność.Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Jakie sa odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne?Jest to scenariusz zajęć przeznaczony dla drugiego etapu nauczania (kl.IV-VI) w ramach realizacji ścieżki ekologicznej.. Ograniczenie pozyskiwania surowców do niezbędnego minimum z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń w tym zakresie.sposób: 1-4 atomy węgla to gazy 5-16 atomy węgla to ciecze powyżej 17 atomów węgla to ciała stałe.. racjonalna higiena - brak lejącej się wody w trakcie mycia zębów czy golenia, prysznic zamiast wanny.. Zwróć uwagę na: Rodzaje zasobów przyrody oraz skutki ich niewłaściwej eksploatacji, Zasadę zrównoważonego rozwoju, Sposoby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody..

oglądając telewizję itd.-dowiesz się ,jakie są sposoby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody.

Szczególnie wiele uwagi wymaga gospodarka zasobami częściowo odnawialnymi, jak woda, powietrze i gleba, gdyż w ostatnim okresie mnożą się doniesienia o wielkim ich zagrożeniu, a przecież one właśnie są najważniejszymi składnikami środowisk biotycznych na Ziemi.Wszystkimi zasobami przyrody należy gospodarować racjonalnie, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w taki sposób, aby osiągnąć możliwie największe trwałe korzyści z bieżącej produkcji i planów.. 2.Gospodarowanie zasobami przyrody odnawialnymi i nieodnawialnym jest głównie uzależnione od działań człowieka.. Celem zajęć jest wskazanie przyczyn i skutków degradacji środowiska, wybór właściwego sposobu ochrony środowiska oraz wskazanie sposobów racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodyJednocześnie coraz bardziej dostrzegana jest potrzeba racjonalnego gospo-darowania dostępnymi zasobami, zwłaszcza zasobami nieodnawialnymi.. 3 .W pewnych warunkach wode wrze w temperaturze 95 stopni Celcjusza , a w niektórychw temperaturach 101,5 stopni celcjusz 2011-05-09 17:17:15Sposoby, dzięki którym możemy przyczynić się do racjonalnego gospodarowania nieodnawialnymi zasobami przyrody: segre.. | Czytaj więcej na Odrabiamy.pl!. Spalanie całkowite - proces spalania, zachodzący przy nieograniczonym dostępie tlenu, którego produktem jest CO 2 (tlenek węgla (IV)) i H 2 O Spalane niecałkowita - proces spalania, zachodzący przyRacjonalne gospodarowanie wodą to również korzystanie z natrysku zamiast kąpieli w wannie, zmywanie naczyń w wypełnionym ciepłą wodą zlewie, a nie pod wodą bieżącą..

Proszę zapisać temat zajęć w zeszycie przedmiotowym: TEMAT:Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.

Korzystaj z roweru lub komunikacji miejskiej zamiast samochodu, który wydziela szkodliwe substancje.Zintegrowana Platforma EdukacyjnaW literaturze przedmiotu przyjmuje się, że: • środowisko naturalne stanowi niezbędną podstawę zrównoważonego rozwoju, • gospodarka jest narzędziem osiągania zrównoważonego rozwoju, • dobra jakość życia dla wszystkich ludzi (aspekt społeczny) jest celem zrównoważonego rozwoju.. Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp.. Szkoła podstawowa.. Sposoby, dzięki którym możemy przyczynić się do racjonalnego gospodarowania nieodnawialnymi zasobami przyrody.Przykłady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego.. Wykończenie zapasów ropy naftowej czy innych paliw kopalnych niesie ze sobą istotne zmiany dla obywateli.Niektóre zasoby są nieodnawialne, ale racjonalna gospodarka może spowolnić ich zupełne zużytkowanie lub nawet zapobiec ich wyczerpaniu.. Każdego dnia warto zastanowić się, jak nasze wybory i decyzje wpływają na jakość otaczającego nas środowiska.. Istnieje wiele sposobów prowadzących do zrównoważonego rozwoju i zmniejszających zależność od zasobów naturalnych.Najczęściej stosowanym podziałem odpadów jest wyróżnienie ich dwóch rodzajów Ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych oszczędne gospodarowanie zasobami odnawialymi - wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii oszczędne gospodarowanie energią ochrona wód, powietrza i gleby -limity na połowy oraz zakazy regulujące jeSposoby racjonalnego gospodarowania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt