Benzyna ekstrakcyjna niskoaromatyczna karta charakterystyki

Pobierz

z o.o. 88-192 Piechcin, Zalesie Barcińskie 29 (0-52) 383-73-82 / (0-52) 383-73-78karta charakterystyki Charakterystyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Zakłady Chemiczne "ANSER" Sp.. Wysokiej jakości produkt przeznaczony do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem oraz rozcieńczania tłuszczów, olejów i wosków.. Karty Charakterystyki dostępne są na 2/10.. Data sporządzenia: 10.05.2016 r. Strona 2 z 11 Data aktualizacji: Flam.. Data aktualizacji: 12.12.2013r.. z o.o. ul. Dźwigowa ï/, ì î-437 Warszawa tel.. Skład / informacje o składnikach 3.1 Substancje Produkt jest klasyfikowany jako substancja o słabo określonym lub zmiennym składzie (UVCB).KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja : 3.0 15.07.2014 Data aktualizacji:26.10.2017 Strona/stron 2/13 Nazwa: BENZYNA EKSTRAKCYJNA Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACH Hasło ostrzegawcze :NIEBEZPIECZEŃSTWOKARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 10.08.2007 Aktualizacja: 01.01.2015 BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA (ORLESOL E70/120) Wersja:4.0CLP Strona 4 z 11 Unikać zanieczyszczenia oczu, skóry i ubrania.. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: BENZYNA EKSTRAKCYJNA III .Charakterystyka..

Benzyna ekstrakcyjna Informacje dla lekarza Leczyć objawowo.

Wejdź i znajdź to, czego szukasz!Benzyna Ekstrakcyjna Karta Charakterystyki; BENZYNA EKSTRAKCYJNA Scenariusz Narażenia; Szybki kontakt.. W. Pileckiego 5. : +48 46 856 73 40 faks: +48 46 856 73 50 Adres osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: e-mail: 1.4 Numer telefonu alarmowegoBenzyna ekstrakcyjna: Niedostępne.. Benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna otrzymywana jest z zachowawczej przeróbki ropy naftowej.Karta charakterystyki substancji chemicznej - benzyna_ekstrakcyjna Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 2 of 9 Substancja spełnia kryteria klasyfikacji jako PBT / vPvB: nie.. +48 602 190 714 Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Strona 1 z 10 1 Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa:KARTA CHARAKTERYSTYKI BENZYNA EKSTRAKCYJNA NISKOAROMATYCZNA Data sporządzenia: 2011-05-11 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 2 SEKCJA 1.. Telefon +48 12 625 75 00Benzyna Ekstrakcyjna Karta Charakterystyki Aned Articles [2021] See Benzyna Ekstrakcyjna Karta Charakterystyki Aned imagesor seeNelidalaboy or Aznhlfan.. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Profesjonalne - do rozcieńczania farb i lakierów..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki MICHOR S.J.

ROZCIEŃCZALNIK BENZYNA EKSTRAKCYJNA - MODYFIKOWANA —OFOfl Sp.. K.MICHALSKI S.STEFANIAK ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno Tel, fax.. BENZYNA EKSTRAKCYJNA NISKOAROMATYCZNA .. Benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna to mieszanina nasyconych węglowodorów alifatycznych, węglowodorów aromatycznych (do 2,5%) oraz niewielkiej ilości węglowodorów nienasyconych (do 1,5%).. -IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU (Ciąg dalszy) W wyniku spalania lub rozkładu termicznego powstają subprodukty reakcji, które mogą być wysoko toksyczne i w konsekwencji mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 BENZYNA EKSTRAKCYJNA NISKOAROMATYCZNA Data sporządzenia: 15.09.1999r.. Z jej pomocą można czyścić, konserwować, polerować oraz rozpuszczać.. Stosowany do mycia pędzli i narzędzi oraz elementów zabrudzonych podczas malowania.Osoba odpowiedzialna za kart ę charakterystyki: Magdalena Chrabąszcz e-mail: 1.4 Numer telefonu alarmowego Telefon alarmowy w Polsce : Ośrodek Informacji Toksykologicznej UJ, tel..

: 0-24 254 74 04 e-mail: 1.4.Benzyna ekstrakcyjna znajduje swoje zastosowanie w garażach, warsztatach domowych oraz domach.

Elementy oznakowania Piktogram: : GHS02 GHS07 GHS08 GHS09KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 Data sporządzenia: 11.2015 Data aktualizacji: 05.2017 BENZYNA EKSTRAKCYJNA III niskoaromatyczna Strona 1 z 10 SEKCJA 1.. Łączna 28 34-300 Żywiec, Poland tel.. Jest to nieoceniony i naprawdę przydatny produkt, zwłaszcza gdy wykonujemy wokół domu drobne prace naprawcze, remontowe, czy majsterkowe.Opis.. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w rozdziale 11.. UWAGA: Uwolniona ciecz bardzo łatwo odparowuje.Benzyna Ekstrakcyjna Karta Charakterystyki - chem KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 BENZYNA EKSTRAKCYJNA NISKOAROMATYCZNA Data sporządzenia: 15.09.1999r.Benzyna Ekstrakcyjna Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu:Benzyna Ekstrakcyjna Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) CAS: 64742-49- EC: 265-151-9 Index: 649-328-00-1 REACH: 01--XXXXBenzyna Ekstrakcyjna III Niskoaromatyczna przeznaczona jest do rozcieńczania tłuszczów, olejów, wosków, wyrobów lakierowych np. olejnych i ftalowych, schnących na powietrzu oraz pokostu lnianego..

+48 12 411 99 99, +48- 12 424 89 22 Telefon czynny codziennie przez cał ą dob ę.Benzyna ekstrakcyjna 5l na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje.

Strona 1 z 9 SEKCJA 1 .BENZYNA EKSTRAKCYJNA _clp_ KARTA CHARAKTERYSTYKI BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA Data wydania 10.08.2007 Wersja PL: 4.0 Data aktualizacji : 01.06.2015 Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA Nazwa: Benzyna .KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Nazwa Handlowa: Producent: Adres: Telefon/Fax.. zmianami.. - Substancja ciekła łatwopalnaKARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 Data sporządzenia: 10.08.2007 Aktualizacja:23.11.2017 BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA Wersja:8.0 CLP Strona 2 z 13 H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn.. zmianami BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA Data sporządzenia: 29.01.2009 Aktualizacja: 11.10.2018 Wersja: 7.0CLP Strona 2 z 12 2.2.. Używany w pralniach chemicznych do prania na sucho, w przemyśle poligraficznym przy myciu maszyn i urządzeń.. SEKCJA 3.. Stosowana również do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem oraz czyszczenia części urządzeń, narzędzi oraz innych elementów po malowaniu.KARTA CHARAKTERYSTYKI ROZCIE ŃCZALNIK BENZYNA EKSTRAKCYJNA DATA SPORZ ĄDZENIA 16.12.2005 DATA AKTUALIZACJI 21.10.2015 Wersja PL: 4.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz ądzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015 /830 z 28.05.2015r.. Cechy produktu: wiele zastosowań; odtłuszcza; Barwa: bezbarwna do słomkowej; Gęstość: około 0,78 kg/L; Konsystencja: niskolepka cieczNazwa handlowa: BENZYNA EKSTRAKCYJNA 1.2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt